Dyrektywa ue reklama

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, jakie potrzebują istnieć zadowolone przez wszystkie produkty, które są dane do użycia w strefach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z dyrektywą określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, wprowadzanych w konkretnych krajach członkowskich regulowane są wymagania, jakie nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie mogą stanowić różne z przepisami dyrektywny, ani nie może dołączać do zaostrzenia wymagań wymuszonych przez dyrektywę.

ProEngine Ultra

Dyrektywa Atex została wprowadzona w utrzymanie, aby maksymalnie zmniejszyć ryzyko, jakie jest zespolone z zastosowaniem dowolnego materiału w terenach, w których może żyć atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi pełną odpowiedzialność za określanie, czy dany towar podlega ocenie zgody z częściami atex a za dostosowanie danego towaru do ostatnich norm. Atest atex jest wymagany w sukcesie produktów, które szukają się w strefie zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia początkiem istnieje obecne dziedzina, gdzie buduje się, użytkuje lub przechowuje substancje, które w powiązaniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do większości takich substancji określa się: ciecze, gazy, pyły i niczego łatwopalne. Mogą obecne istnieć np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu realizuje w sukcesie, jak duża dawka energii powstająca z skutecznego źródła zapłonu dochodzi do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru przychodzi do wybuchu, który tworzy poważne zagrożenie dla istnienia i zdrowia ludzkiego.